str. Principală, nr.241, loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud, tel/fax: 0263-347006

Liceul Tehnologic
„Ion Căian Românul”Oferta educaţională pentru anul școlar 2020-2021
este constituită din următoarele elemente:
Reprezintă numărul de locuri/numărul de elevi şi numărul de clase de fiecare tip (nivel, filieră, profil, specializare) organizate în fiecare an şcolar de LICEUL TEHNOLOGIC „ION CAIAN ROMANUL”. P.J. Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” este alcătuit din:
-Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul”;
-Șc.Gim. Dobric;
-Gradinita cu Program Normal Căianu Mare;
-Gradinita cu Program Normal Căianu Mic;
-Gradinita cu Program Normal Căianu Dobric.
Pentru clasele de început de ciclu de şcolarizare se oferă:

A) Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul”:
-25 locuri pentru clasa a V-a ;
-28 locuri pentru clasa a IX-a liceu ( filiera tehnologică, profil servicii, specializarea Tehnician în activități economice);
-28 locuri pentru clasa a IX-a învățământ profesional de 3 ani ( filiera tehnologica, profil tehnic, calificarea Mecanic-auto).

B) Șc.Gim. Dobric:
-25 locuri pentru clasa a V-a .

C) Grădinița cu Program Normal Căianu Mare:
-20 locuri pentru grupa mica .

D) Grădinița cu Program Normal Căianu Mic:
-20 locuri pentru grupa mica .

E) Grădinița cu Program Normal Căianu Dobric:
-20 locuri pentru grupa mica .

Planul de şcolarizare se propune anual de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Inspectoratul Şcolar Judeţean BISTRITA-NASAUD


Precizează pentru fiecare clasă disciplinele obligatorii şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea.
Specifică numărul total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităţilor de tip opţional.
Planurile-cadru de învăţământ sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ.


Stabileşte pentru fiecare clasă disciplinele/activităţile opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform numărului total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de învăţământ. Se elaborează de Comisia pentru Curriculum din Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.
După aprobarea disciplinelor/activităţilor din CDŞ, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste discipline/activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.
Prezenţa la ore şi notele obţinute la disciplinele/activităţile din cadrul curriculumului la decizia şcolii se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului.

Pentru clasele de învățământ gimnazial au fost propuse și aprobate discipline opționale în funcție de alegerea elevilor și părinților astfel:

Liceul Tehnologic Ion Căian Românul:
• Clasa a V-a – Educație pentru sănătate
• Clasa a VI-a – Informatică
• Clasa a VII-a - Educație pentru sănătate
• Clasa a VIII-a – Matematică

Școala Gimnazială Dobric :
• Clasa a V-a – ”Creează-ți mediul” – Opțional integrat la nivelul ariei curriculare matematică și științe, aprobat MEN
• Clasa a VI-a – ”Creează-ți mediul” – Opțional integrat la nivelul ariei curriculare matematică și științe, aprobat MEN
• Clasa a VII-a – ”Creează-ți mediul” – Opțional integrat la nivelul ariei curriculare Matematică și științe, aprobat MEN
• Clasa a VIII-a – ”Creează-ți mediul” – Opțional integrat la nivelul ariei curriculare Matematică și științe, aprobat MEN

Curriculumul în dezvoltare locală (CDL) este o componentă a Curriculumului Național, care cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unități de învățământ, ofertă realizată în parteneriat cu agenții economici.
În orele de CDL alocate prin planurile – cadru de învățământ, se recomandă a se desfașura activități practice/laborator pentru a se realiza situațiile de învățare identificate împreună cu agentul economic partener al unității de învățământ. Se oferă un cadru curricular flexibil care permite adaptarea la nevoile de formare identificate pe baza analizelor pieței muncii, precum și crearea oportunităților pentru rute profesionale individualizate.
Elaborarea CDL trebuie să reflecte valențele parteneriatului școală – comunitate, urmărind promovarea valorilor democratice, care să permită viitorilor absolvenți să devină cetățtni responsabili în comunitate.

Pentru anul şcolar 2020-2021,
Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” la propunerea agențiilor economici, se introduc următoarele discipline:

Clasa Denumirea opționalului Nr. de ore
IX - Tehnician în activităţi economice Managementul unităţii economice 90
X - Tehnician în activităţ economice Tehnici comerciale 90
IX - Mecanic auto Protecția anticorozivă a suprafețelor 150
X - Mecanic auto Vopsirea autovehiculelor 150

Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii.
Activităţile extracurriculare se organizează în spaţiile şcolare din unitatea de învăţământ, de regulă în afara orarului principal.
Se propun de Comisia pentru Curriculum din Liceul Tehnologic „Ion Caian Romanul”, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie. După aprobarea activităţilor extracurriculare, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.
Prezenţa la ore şi rezultatele evaluărilor la activităţile extracurriculare se consemnează în documentele cadrului didactic care susţine activitatea respectivă şi nu se trec în catalog.
Situaţia prezenţei la activităţile extracurriculare a elevului care a optat în scris pentru aceste activităţi este luată în considerare la stabilitea notei la purtare, în acelaşi regim cu prezenţa la celelalte ore.
Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extracurriculare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

Reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru elevii Liceul Tehnologic „Ion Caian Romanul”, de regulă în afara unităţii de învăţământ şi în afara orarului.
Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii.
Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori.
La fel ca în timpul tuturor activităţilor organizate de Liceul Tehnologic „Ion Caian Romanul”elevii trebuie să respecte şi pe parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent.
Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii.
Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în catalog.
Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.